Toimintakertomus 2023

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Villingin vesiosuuskunta

Helsinki

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023

Yleistä vesiosuuskunnasta

Villingin vesiosuuskunta ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja vesihuoltopalveluja Villingin saaressa vesiosuuskunnan jäsenille.

Vesiosuuskunta on perustettu 3.9.2007 ja merkitty kaupparekisteriin 2.11.2007. Vesiosuuskunta teki 22.9.2010 ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Villingin vesiosuuskunnan aloittamisilmoitus tehtiin 29.9.2011 Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Vesiverkoston 1. vaiheen rakentaminen aloitettiin 3.10.2011.

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.2.2014 vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Villingin saaren.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä Villingin saaren uusi asemakaava on tullut voimaan 16.12.2020.

Vesiosuuskunta on Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) jäsen.

Vesihuoltoverkoston historia ja nykytila

Vesiosuuskunnan vesijohto- ja paineviemäriverkosto on rakennettu neljänä erillisenä urakkana. Ensimmäisen urakan työt käynnistyivät syksyllä 2011. Tällöin verkostoa rakennettiin noin 1,3 km. Tämä osuus verkostosta on upotettu routasyvyyteen ja tähän osuuteen ovat liittyneet vesiosuuskunnan ympärivuotiset liittyjät, kaksi kappaletta. Toinen verkosto-osuus rakennettiin kevään 2012 aikana, kolmas syksyn 2012 aikana ja neljäs syksyllä 2014.

Valmistumisen jälkeen verkostoa on osuuskunnan toimesta rakennettu eri toimintavuosina lisää kiinteistöjen vesihuoltoon kytkemistä varten.

Rakennetun verkoston kokonaispituus on tällä hetkellä (vesijohto ja viemäri) Villingin saaressa noin 5,4 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä.

Villingin vesihuolto perustuu maanpäälliseen ”kesävesiverkostoon”.

Infratec Oy on toiminut rakennuttamiskonsulttina. Vesihuoltoverkko kattaa koko saaren alueen. Verkoston kokonaiskustannukset ovat yhteensä 652.669,46 euroa, sisältäen rakennuskustannukset, suunnittelun ja valvonnan.

Osuuskunta myy jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jäteveden käsittelypalvelua, jotka se hankkii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:ltä.

MetropoliLab:n testausseloste vesinäytteistä on nähtävillä osuuskunnan kotisivuilla.

Vesiosuuskunnalla on vahinko- ja vastuuvakuutukset LähiTapiolassa.

-

Vakuutus kattaa esinevahinkoja, koskien pumppaamorakennusta koneineen, toiminnan- ja hallinnon mahdollisia vahingonkorvausvastuita sekä mahdollisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Villingin Vesiosuuskunta on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2022–2026 sisältäen riskiarvioinnin ja uuden näytteenottosuunnitelman, jonka terveydensuojeluviranomainen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala tarkastaa. Tarkastus tehtiin 8.2.2022 ja siitä on annettu tarkastuskertomus.

Lakisääteinen Juomavesidirektiivikartta laadittiin Rambol-yhtiön toimesta Vvok:n asiantuntijana oli Matti Heino.

Vesihuollon tietojärjestelmän (VEETI) – tiedot päivitettiin 2022.


Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022

Yleistä vesiosuuskunnasta

Villingin vesiosuuskunta ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja vesihuoltopalveluja Villingin saaressa vesiosuuskunnan jäsenille.

Vesiosuuskunta on perustettu 3.9.2007 ja merkitty kaupparekisteriin 2.11.2007. Vesiosuuskunta teki 22.9.2010 ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Villingin vesiosuuskunnan aloittamisilmoitus tehtiin 29.9.2011 Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Vesiverkoston 1. vaiheen rakentaminen aloitettiin 3.10.2011.

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.2.2014 vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Villingin saaren.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä Villingin saaren uusi asemakaava on tullut voimaan 16.12.2020.

Vesiosuuskunta on Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) jäsen.

Vesihuoltoverkoston historia ja nykytila

Vesiosuuskunnan vesijohto- ja paineviemäriverkosto on rakennettu neljänä erillisenä urakkana. Ensimmäisen urakan työt käynnistyivät syksyllä 2011. Tällöin verkostoa rakennettiin noin 1,3 km. Tämä osuus verkostosta on upotettu routasyvyyteen ja tähän osuuteen ovat liittyneet vesiosuuskunnan ympärivuotiset liittyjät, kaksi kappaletta. Toinen verkosto-osuus rakennettiin kevään 2012 aikana, kolmas syksyn 2012 aikana ja neljäs syksyllä 2014.

Valmistumisen jälkeen verkostoa on osuuskunnan toimesta rakennettu eri toimintavuosina lisää kiinteistöjen vesihuoltoon kytkemistä varten. Kuluneen toimintavuoden aikana verkostoa

laajennettiin raken tamalla liittymäkohta kiinteistö ö n 1:311, käyttötarkoitus RY 1/s (Arkkitehtiliitto

ry)ry), vesihuoltoon kytkemistä varten. Rakennetun verkoston kokonaispituus on tällä hetkellä (vesijohto ja viemäri) Villingin saaressa noin 5,4 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä.

Villingin vesihuolto perustuu maanpäälliseen ”kesävesiverkostoon”.

Infratec Oy on toiminut rakennuttamiskonsulttina. Vesihuoltoverkko kattaa koko saaren alueen. Verkoston kokonaiskustannukset ovat yhteensä 664.801,04 euroa, sisältäen rakennuskustannukset, suunnittelun ja valvonnan.

Osuuskunta myy jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jäteveden käsittelypalvelua, jotka se hankkii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:ltä.

MetropoliLab:n testausseloste vesinäytteistä on nähtävillä osuuskunnan kotisivuilla.

Vesiosuuskunnalla on vahinko- ja vastuuvakuutukset LähiTapiolassa.

- Vakuutus kattaa esinevahinkoja, koskien pumppaamorakennusta koneineen, toiminnan- ja hallinnon mahdollisia vahingonkorvausvastuita sekä mahdollisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Villingin Vesiosuuskunta on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2022–2026 sisältäen riskiarvioinnin ja uuden näytteenottosuunnitelman, jonka terveydensuojeluviranomainen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala tarkastaa. Katselmus tehtiin Villingissä 21.6.2022 ja siitä on annettu 25.7.2022 tarkastuskertomus.

Lakisääteinen Juomavesidirektiivikartta laadittiin Rambol-yhtiön toimesta Vvok:n asiantuntijana oli Matti Heino.

Vesihuollon tietojärjestelmän (VEETI) – tiedot päivitettiin 2022.

 

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021

 

Yleistä vesiosuuskunnasta

Villingin vesiosuuskunta ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja vesihuoltopalveluja Villingin saaressa vesiosuuskunnan jäsenille.
Vesiosuuskunta on perustettu 3.9.2007 ja merkitty kaupparekisteriin 2.11.2007.
Vesiosuuskunta teki 22.9.2010 ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Villingin vesiosuuskunnan aloittamisilmoitus tehtiin 29.9.2011 Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.
Vesiverkoston 1. vaiheen rakentaminen aloitettiin 3.10.2011.
Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.2.2014 vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Villingin saaren.
Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä Villingin saaren uusi asemakaava on tullut voimaan 16.12.2020.
Vesiosuuskunta on Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) jäsen.


Osuuskuntakokous

Pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi Villingin vesiosuuskunnan 15. toimintavuoden vuosikokousta jouduttiin keväällä 2021 siirtämään. Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin torstaina 30.9.2021. Paikalla oli 16 jäsentä (äänimäärä 30). Koko jäsenmäärä oli 44. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15§:n mukaiset varsinaiselle osuuskuntakokoukselle kuuluvat asiat. Kokous vahvisti toimintavuoden 1.1.2020-31.12.2020 tilinpäätöksen sekä hyväksyi hallituksen esityksen, että tilikauden alijäämä 2.424,39 euroa siirretään osuuskunnan voitto-/tappiotilille.
Kokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille.

Todettiin, että osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Todettiin myös, että Jussi Olkkonen jatkaa hallituksen varsinaisena jäsenenä. Hänet oli vuoden 2020 osuuskunnan varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittu hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2020-2023.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosille 2021-2024 uudelleen Risto Leka, Kasperi Saari ja Juhani Suomela. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin lisäksi vuosille 2021-2024 Teijo Vuorinen.
Hallituksen varajäseneksi valittiin vuosille 2021-2022 uudelleen Thomas Tillander. Toiseksi hallituksen varajäseneksi valittiin vuosille 2021-2022 Matti Ylä-Mononen. Osuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana HT-tilintarkastaja Harri Saarinen.

Osuuskuntakokous vahvisti vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen päätöksen korottaa veden käyttömaksut 1.1.2021 alkaen. Uusi talous- ja viemäriveden käyttömaksu on 5,25 euroa/m3 .
Talous- ja viemäriveden käytön perusmaksu eli hoitovastike on 420,00 euroa/vuosi.

 

Vesiosuuskunnan hallinto ja talous

Vesiosuuskunnan hallitukseen (4+2) ajalla 1.1.2021-30.9.2021 ovat kuuluneet puheenjohtaja Kasperi Saari, varsinaiset jäsenet Risto Leka, Jussi Olkkonen ja Juhani Suomela sekä varajäsenet Thomas Tillander ja Teijo Vuorinen. 30.9.2021 alkaen ovat vesiosuuskunnan hallitukseen (5+2) kuuluneet puheenjohtaja Kasperi Saari ja varsinaiset jäsenet Risto Leka, Jussi Olkkonen, Juhani Suomela ja Teijo Vuorinen sekä varajäsenet Matti Ylä-Mononen ja Thomas Tillander.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksitoista (12) kertaa.
Vesiosuuskunnalla ei ole palkattua henkilökuntaa.

Osuuskunnalla on Tilitoimisto Hörhammer Oy:n kanssa sopimus taloushallintopalveluista.

K Jousmaa Oy:n kanssa solmittiin vuonna 2019 määräaikainen, kolmivuotinen sopimus vesihuollon ylläpitopalveluista, joka jatkuu yhteisellä sopimuksella 30.11.2023 saakka.

Vesiosuuskunnan toimintavuoden 2021 liikevaihto oli 38.456,00 euroa.
Liikevaihto koostuu veden perus- ja käyttömaksuista sekä syksystä 2016 käyttöönotetusta vesiverkoston ylläpitopalvelumaksusta.
Ostot (vesi) ja toiminnan muut kulut olivat yhteensä 31.755,54 euroa.
Toiminnan muista kuluista suurin oli vesiverkoston käyttö- ja kunnostuskulut 17.053,00 euroa. Toimintavuoden suunnitelman mukaiset vesiverkoston tasapoistot olivat 16.316,83 euroa. Uusista liittymistä saadut rahoituskorot olivat 7.800,00 euroa ja muut korkotuotot 0,07 euroa. Lainojen hoitokulut olivat 11.422,93 euroa ja maksetut viivästyskorot 1,30 euroa. Villingin vesiosuuskunnan investoinnit vesiverkostoon olivat vuonna 2021 8.512,00 euroa. Toimintavuoden 2021 tulos oli 13.240,53 euroa alijäämäinen.
Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään osuuskunnan voitto-/tappio tilille.

Helsingin Seudun Osuuspankin kahdesta lainasta suurempi (188.436,09 euroa) erääntyi kokonaan maksettavaksi 30.11.2021.
Vesiosuuskunta maksoi 38.436,09 euroa kassavaroilla ja lisäksi osuuskunnan hallitus sopi Helsingin Seudun Osuuspankin kanssa uudesta 150.000,00 euron lainasta, jolla maksettiin loput erääntyneestä lainasta. Uuden 150.000,00 euron lainan vakuudeksi on tehty hakemus Patentti- ja rekisterihallituksen yrityskiinnitysrekisteriin 300.000,00 euron suuruisesta yrityskiinnityksestä osuuskunnan vesiverkostoon. Yrityskiinnitysasia on vireillä. Yrityskiinnitys (3 kappaletta 100.000,00 euron haltijavelkakirjoja, numerot 1-3), pantataan Helsingin Seudun Osuuspankille 150.000,00 euron lainan vakuudeksi.

 

Vesihuoltoverkosto

Vesiosuuskunnan vesijohto- ja paineviemäriverkosto on rakennettu neljänä erillisenä urakkana. Ensimmäisen urakan työt käynnistyivät syksyllä 2011. Tällöin verkostoa rakennettiin noin 1,3 km. Tämä osuus verkostosta on upotettu routasyvyyteen ja tähän osuuteen ovat liittyneet vesiosuuskunnan ympärivuotiset liittyjät, kaksi kappaletta. Toinen verkosto-osuus rakennettiin kevään 2012 aikana, kolmas syksyn 2012 aikana ja neljäs syksyllä 2014.
Valmistumisen jälkeen verkostoa on osuuskunnan toimesta rakennettu eri toimintavuosina lisää kiinteistöjen vesihuoltoon kytkemistä varten. Kuluneen toimintavuoden aikana verkostoa rakennettiin lisää kiinteistöjen 1:109, käyttötarkoitus: RY-1/s (Svenska KFUM i Helsingfors ry), ja 1:603, käyttötarkoitus: RA (Matti Ylä-Mononen), rajan tuntumaan kiinteistön vesihuoltoon kytkemistä varten. Rakennetun verkoston kokonaispituus on tällä hetkellä (vesijohto ja viemäri) Villingin saaressa noin 5,4 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä. Villingin vesihuolto perustuu maanpäälliseen ”kesävesiverkostoon”.
Infratec Oy on toiminut rakennuttamiskonsulttina. Vesihuoltoverkko kattaa koko saaren alueen. Verkoston kokonaiskustannukset ovat yhteensä 652.669,46 euroa rakennuskustannukset, suunnittelu ja valvonta mukaan lukien.

Vesiosuuskunnalla on vahinko- ja vastuuvakuutus LähiTapiolassa.
Vakuutus kattaa esinevahinkoja koskien pumppaamorakennusta koneineen, toiminnan- ja hallinnon mahdollisia vahingonkorvausvastuita sekä mahdollisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Toimintavuoden lopussa vesiosuuskunnassa oli 44 jäsentä. Liittymis- ja käyttösopimus oli tehty 43 kiinteistön kanssa. Vesihuollon vesi- ja viemäriverkosto avattiin kesäkäyttöön 23.4.2021. Ennen verkoston käyttöönottoa K Jousmaa Oy:n toimesta otettiin vesinäytteet. Elintarviketarkastaja puuttui veden laatutavoitteiden (rauta, Mangaani) ylitykseen. Tarvittavana toimenpiteenä suoritettiin putkiston lisähuuhtelu.
MetropoliLab:n testausseloste vesinäytteistä on nähtävillä osuuskunnan kotisivuilla. Vesi- ja viemäriverkostot tyhjennettiin, huollettiin ja laitettiin talviasentoon 1.11.2021. Keväisen käyttöönoton ja syksyisen tyhjentämisen on tehnyt K Jousmaa Oy. Vesihuollon piiriin kytkettyjä kiinteistöjä oli toimintavuoden lopussa kaikkiaan 40. Osuuskunta myy jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jäteveden käsittelypalvelua, jotka se hankkii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:ltä. HSY vaihtoi 19.10.2021 osuuskunnan vesimittarin uuteen ja luki samalla vanhan mittarin. Vanhan vesimittarin lukema per 19.10.2021 oli 22.657m³ (20.902m³ vuonna 2020). Veden kulutus vuonna 2021 oli 1.755m³.

 

Liittämisvelvollisuus osuuskunnan vesijohtoverkostoon ja hallinto-oikeuden valitukset

Vesiosuuskunnalla on monopoli toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on vesihuoltolain (VHL 10§) mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuudesta vapautuminen on aina poikkeus. Vapautuksen kiinteistön liittymisvelvollisuudesta voi saada, jos vesihuoltolaissa (VHL 11§) luetellut kaikki vapautuskriteerit täyttyvät. Vapautumisesta päättää kiinteistön hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toimintavuoden loppuun mennessä Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vapauttanut kaikki kolmetoista vapauttamista hakenutta kiinteistöä liittymisvelvollisuudesta Villingin vesiosuuskunnan vesiverkostoon.

Ensimmäinen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 19.10.2017 vapautettu oli Arkkitehtiliitto ry:n kiinteistö Oivala (1:311). Tästä päätöksestä Villingin vesiosuuskunta valitti aina Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä (KHO:n diaarinumero 6190/1/2018) vuosikirjapäätöksenä 25.9.2020. Päätös oli: "Helsingin hallinto-oikeuden ja Helsingin ympäristönsuojelupäällikön päätökset kumotaan ja Suomen Arkkitehtiliitto ry:n hakemus vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta hylätään”. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun täytäntöönpaneva elin on ensimmäisenä asteena toimivat viranomaiset.
Tässä tapauksessa Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, jonka päätöksestä oli Helsingin hallinto-oikeuteen ja myöhemmin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettu. Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikön päällikkö ei ole vielä tilinpäätöksen laatimispäivään mennessä ryhtynyt toimenpiteisiin eikä siten ole pannut Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä toimeen. Tämä vaarantaa Villingin vesiosuuskunnan toiminnan jatkuvuutta, ottaen huomioon vesiosuuskunnan taloudellisen tilanteen.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on myös vapauttanut vesiosuuskunnan vesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta kuusi kappaletta Helsingin kaupungin omistuksessa Villingin saaressa sijaitsevaa kiinteistöä vuosina 2019-2020. Villingin vesiosuuskunta on valittanut kaikista näistä kuudesta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on 11.10.2020 tehnyt päätökset, koskien neljää Helsingin kaupungin omistaman kiinteistön; 1) Hälla (1:233), 2) Stigen (1:112), 3) Björkebo (1:594) ja 4) Heimliden (1:911), liittämisvelvollisuudesta vapauttamista Villingin vesihuoltoon. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kaikilla neljällä edellä mainitulla kiinteistöllä on liittämisvelvollisuus Villingin vesihuollon vesijohtoon.
Kyseiset neljä kiinteistöä kuitenkin vapautettiin liittämisvelvollisuudesta jätevesiviemäriin. Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja valittaa Helsingin hallinto-oikeuden antamista päätöksistä. Villingin vesiosuuskunta ei ole valittanut näistä päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, (liittämisvelvollisuudesta jätevesiviemäriin). Korkein hallinto-oikeus ilmoitti 16.11.2021, ettei se myönnä valituslupaa Helsingin kaupungille. Helsingin hallinto-oikeuden kaikki neljä ratkaisua koskien Helsingin kaupungin kiinteistöjä Stigen, Hälla, Heimliden ja Björkebo jäävät voimaan ja kaikilla neljällä kiinteistöllä on siis liittämisvelvollisuus vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon.

Helsingin hallinto-oikeus on myös 29.11.2021 tehnyt päätöksen koskien Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätöstä Helsingin kaupungin omistaman kiinteistön "Solvik" (1:113) velvollisuudesta liittyä Villingin vesihuoltoon. Hallinto-oikeuden päätös noudattelee aiemmin Helsingin hallinto-oikeuden neljästä Helsingin kaupungin omistamista kiinteistöistä tekemiä päätöksiä. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kiinteistöllä ”Solvik” on liittämisvelvollisuus Villingin vesihuollon vesijohtoon. Kyseinen kiinteistö kuitenkin vapautettiin liittämisvelvollisuudesta jätevesiviemäriin. Tästä hallinto-oikeuden päätöksestä ei kumpikaan asianosaisista ole määräaikaan mennessä hakenut muutosta Korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joten Helsingin hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt 11.10.2020 päätökset Villingin vesiosuuskunnan tekemistä valituksista, jotka koskevat kahta yksityisomistuksessa olevien kiinteistöjen; ”Bergsund” (1:81) ja ”Bergsund I” (1:1129) liittämisvelvollisuudesta vapauttamista Villingin vesihuoltoon. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätöstä ei ole syytä muuttaa ja kiinteistöt on vapautettu velvollisuudesta liittyä Villingin vesiosuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Villingin vesiosuuskunta on 18.1.2021 jättänyt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemukset ja valitukset koskien molempien edellä mainittujen kahden kiinteistön hallinto-oikeuden päätöksiä. Tilinpäätöksen laatimishetkellä Korkein hallinto-oikeus ei ole ilmoittanut, myöntääkö se valituslupaa osuuskunnalle.

Ympäristönsuojeluviranomainen on 22.4.2021 vapauttanut kiinteistön ”Tuulivilla” (1:1123) liittämisvelvollisuudesta Villingin vesihuoltoon. Vesiosuuskunta valitti 26.7.2021 Helsingin hallintooikeuteen tästä päätöksestä, ja toimitti 11.10.2021 Helsingin hallinto-oikeuden pyynnöstä vastaselityksen. Asian käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on kesken.

Ympäristönsuojeluviranomainen on 2.7.2021 vapauttanut kiinteistön ”Kontuvuori” (1:1137) liittämisvelvollisuudesta Villingin vesihuoltoon. Vesiosuuskunta valitti 4.8.2021 Helsingin hallintooikeuteen tästä päätöksestä, ja toimitti 3.12.2021 Helsingin hallinto-oikeuden pyynnöstä vastaselityksen. Asian käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on kesken.

 

Villingin vesiosuuskunnan maksukyky

Osuuskunnan vesihuoltoverkoston rakennuskustannusten kattaminen perustuu siihen, että jokainen Villingin saaressa sijaitseva kiinteistö liittyy vesiosuuskuntaan ja maksaa liittymismaksun. Liittymismaksuilla maksetaan osuuskunnan vesiverkoston rakentamisesta syntynyttä velkaa. Käyttöön perustuvaa vesimaksua ei voida koskaan periä niin paljon, että sillä katettaisiin vesihuoltoverkostoon tehdyt investoinnit.

Osuuskunnan oma pääoma oli toimintavuoden 2021 lopussa 190.666,77 euroa.Lyhytaikaiset saamiset ja pankkivarat olivat 13.810,62 euroa.Vieras pääoma oli 339.651,85 euroa, josta pitkäaikaiset velat olivat 257.668,27 euroa ja lyhytaikaiset velat 81.983,58 euroa.
Vuonna 2021 liittyi vesiosuuskuntaan kaksi kiinteistöä.
Osuuskunta peri osuuskuntakokouksessa 2020 päätetyn ylimääräisen liittymismaksun toisen erän toukokuussa 2021.
Osuuskunta maksoi vuonna 2021 saaduilla liittymis- ja lisäliittymismaksuilla osuuskunnan kyseisen vuoden lainojen lyhennykset ja korkokulut sekä investoinnit vesihuoltoverkostoon. Ilman saatuja liittymis- ja lisäliittymismaksuja ei osuuskunta olisi selvinnyt edellä mainituista velvoitteista.

Omavaraisuusaste parani hetkeksi, mutta maksukyvyttömyyden uhka vähäisten uusien liittyjien myötä on edelleen olemassa. Osasyy vähäisiin liittyjiin on Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, joka on pitkäkestoisesti ja vakiintuneesti noudattanut selvästi lakiin perustumatonta menettelykäytäntöä.
Villingin vesihuollon toiminnan jatkuvuuden kannalta Arkkitehtiliitto ry:n kiinteistö ”Oivala” ja Helsingin kaupungin omistamat kuusi kiinteistöä; ”Stigen”, ”Hälla”, ”Heimliden”, ”Björkebo”, ”Solvik” ja ”Widablick”, joiden vapautuspäätökset liittämisvelvollisuudesta Villingin vesihuoltoon on korkeinta hallinto-oikeutta myöten todettu rikkovan lakia, on saatava liittymään vesihuoltoon ja suorittamaan liittymismaksut alkaneella vesiosuuskunnan 16. toimintakaudella vuonna 2022, jopa ennen toimintavuoden puolta väliä.
Jos edellä mainitut liittämismaksut, jotka ovat noin 100.000,00 euroa, jäävät saamatta, vaarantaa se Villingin vesiosuuskunnan toiminnan jatkuvuutta, ottaen huomioon vesiosuuskunnan taloudellisen tilanteen.

 

Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen

Villingin Vesiosuuskunta on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2022–2026 sisältäen riskiarvioinnin ja uuden näytteenottosuunnitelman, jonka terveydensuojeluviranomainen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala tarkastaa. Tarkastus tehtiin 8.2.2022 ja siitä on annettu tarkastuskertomus.

Ympäristönsuojeluviranomainen on vapauttanut 2.7.2021 kiinteistön ”Röda Stugan” (1-203) liittämisvelvollisuudesta Villingin vesihuoltoon. Vesiosuuskunta valitti 9.8.2021 Helsingin hallintooikeuteen tästä päätöksestä, ja toimitti 14.01.2022 Helsingin hallinto-oikeuden pyynnöstä vastaselityksen. Asian käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on kesken.

Ympäristönsuojeluviranomainen on vapauttanut 2.7.2021 kiinteistön ”Ekebo” (1:1082) liittämisvelvollisuudesta Villingin vesihuoltoon. Vesiosuuskunta valitti 9.8.2021 Helsingin hallintooikeuteen tästä päätöksestä, ja toimitti 14.01.2022 Helsingin hallinto-oikeuden pyynnöstä vastaselityksen. Asian käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on kesken

Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt 11.10.2020 päätökset Villingin vesiosuuskunnan tekemistä valituksista, jotka koskevat kahta yksityisomistuksessa olevien kiinteistöjen; ”Bergsund” (1:81) ja ”Bergsund I” (1:1129) liittämisvelvollisuudesta vapauttamista Villingin vesihuoltoon. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätöstä ei ole syytä muuttaa ja kiinteistöt on vapautettu velvollisuudesta liittyä Villingin vesiosuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.
Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt Villingin vesiosuuskunnalle valitusluvat koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöksiä. Korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä vesiosuuskunta on toimittanut vastaselityksiä 2.2.2022 koskien kiinteistöä ”Bergsund I” ja 4.2.2022 koskien kiinteistöä ”Bergsund”.

Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun 8.2.2022 koskien Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätöstä vapauttaa Helsingin kaupungin omistama kiinteistö "Widablick" (1:1136) liittämisvelvollisuudesta Villingin vesihuoltoon. Hallinto-oikeuden päätös noudattelee aiemmin Helsingin hallinto-oikeuden viidestä Helsingin kaupungin omistamasta kiinteistöstä tekemiä ratkaisuja. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kiinteistöllä ”Widablick” on liittämisvelvollisuus Villingin vesihuollon vesijohtoon.
Kiinteistö ”Widablick” kuitenkin vapautettiin liittämisvelvollisuudesta jätevesiviemäriin. Valitusaika Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tästä päätöksestä umpeutuu 17.3.2022.

 

Arvio tulevasta kehityksestä

Toimintavuonna 2022 myydään noin 2.000m3 vettä osuuskunnan jäsenille.
Kuten on todettu toimintakertomuksen kohdassa ”Villingin vesiosuuskunnan maksukyky”, on osuuskunnan vesihuoltoon liityttävä vuonna 2022 uusia kiinteistöjä, ettei osuuskunnan toiminnan jatkuvuus vaarannu.

Villingin vesiosuuskunta on esittänyt lausunnossaan Helsingin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaan 2021-2030 Villingin vesihuollon järjestämisen nykytilanteen ja tavoittelemiaan muutoksia. Villingin vesiosuuskunta on lausunnossaan esittänyt, että kaikkia tähtikohdesaaria tulisi kehittää samoin periaattein niin, että tähtikohdesaariin hoidetaan vesi ja viemäri ainakin kyseisen saaren rantaan asti.
Osuuskunta on ilmaissut lausunnossaan halun myydä osuuskunnan rakentaman 1. rakennusvaiheeseen kuuluneen Jollaksen putkisto-osuuden, vesistönalituksen ja Villingin saaressa olevan pumppaamon HSY:lle.
Lisäksi osuuskunta on ilmaissut halukkuutensa yhteistyöhön HSY:n kanssa kausijärjestelmiin liittyvissä käyttöönotoissa ja verkoston tyhjentämisessä syksyllä. Villingin vesiosuuskunta on esittänyt lausunnossaan myös, että kehittämissuunnitelmaa tulisi täydentää Villingin osalta niin, että tavoitteena olisi katutilan käytön sopimusperiaatteiden selvitys, museoviraston reunaehdot verkoston sijoittelulle ja suojeltavien (ei verkostoa) alueiden määrittely, suojeltavien alueiden (joihin voisi rakentaa) rakentamisen reunaehtojen määrittely, vaiheittain toteuttaminen ja lopputuloksena alustava luonnos/toimintamalli ympärivuotisen verkoston toteuttamiseen.

 

Villingin vesiosuuskunta

 

Hallitus