Säännöt

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisterijärjestelmä
24.09.2020 13:44:04
Yritys- ja yhteisötunnus: 2147354-4
Nimi: Villingin vesiosuuskunta
Sisältö: Yhteisösäännöt
Y-tunnus: 2147354-4
YHTEISÖSÄÄNNÖT
Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.
Voimassaoloaika: 21.02.2008 00:00:00 -

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT


Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka
on Helsinki.


Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja
viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa
jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös
muille vesihuoltolaitoksille.


Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen
hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa
asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.


Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä
osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen
tehtyään Iiittymisen osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja
käyttää osuuskunnan palveluja.


Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja
osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen
sopimus.

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen
lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä
toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.


Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää
kohti.
Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 500 euroa.
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle
pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä
lukien.


Vapaaehtoiset osuudet

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan
kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai
valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää
ennen kuin on kulunut vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden
antamisesta.


Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi-
ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.
Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä,
määräämisperusteista, maksuajasta ja tavasta ja muista ehdoista
tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen
valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että
määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.
Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön
luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.
Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö
lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä
ja liittymissopimus irtisanotaan.


Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää
ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana
kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai
uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu
voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan
ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä
samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan
kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai
samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä
maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten
suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään
jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan
jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen
vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin
kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä
ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin
osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin
edellytyksin kuin osuusmaksu.

10§
Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan
sitoumuksista tai muista veloista.

11§
Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja
uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja
kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

12§
Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:
1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja
osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymää kulloinkin
voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai
hinnastoja
3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten
kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen
rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle
oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3)
kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja
5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö
tarkistaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot.

13§
Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan
kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätöksenteko
edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja
yksimielisyyttä.

Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään
kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava
päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet.
Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan
kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan
tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

14§
Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa
hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan
pidettävä.
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus
yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen
paikkakuntaa.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla
jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa
katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee
voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu
useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä
annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä
ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi
katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouk-
sessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava
pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä
kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on
äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat
jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden
kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjan tarkastajan
tarkastettava ja allekirjoitettava.

15§
Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
tilikaudelta
4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai
tappio antaa aihetta
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9) valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa
ja tilejä
10) määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen
julkaistaan
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16§
Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan
kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12§:ssä
mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin
yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai
postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai
sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on
osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttumista tai
osuuskuntalain 4 luvun 12§:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien
osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista,
kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen
sisältö.

17§
Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään
kuusi jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi
kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin
monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet
voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten
henkilökohtaisiksi varamiehiksi.
Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai
vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä
olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita
hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.
Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei
säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa
kuulua hallitukseen.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes,
aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Ensimmäisen
hallituksen toimikausi on kuitenkin tästä säännöstä poikkeava
ollen kolme vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan.

18§
Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin
puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan
saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole
mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian
käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen
tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian
käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota
enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet
menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä
hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus
koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.
Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen
jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää
niissä puhevaltaa, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa
toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien
sopimusten ehdoista
3) tarkistaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä
kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain
toimittamaan tällaisia tarkastuksia
4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja
valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja
5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen
toimenpiteitä vaativia asioita
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka
allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen
kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen
valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on
oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.
Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

19§
Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin
päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan
hallitus. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa
kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän
hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

20§
Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan
palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat
toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai
hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.
Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

21§
Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta
on laadittava tilinpäätös.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä
tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen
osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen
maaliskuun loppua.

22§
Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle
luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka
täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä
osuuskunnan jäseneksi.
Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden
kuukauden kuluessa siirrosta.
Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama
liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa
tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin
perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka
siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

23§
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolla oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos
hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä
ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään
hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin
oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin
kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta
osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös
muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat
taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi
eläessään ollut.

24§
Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsen
voidaan erottaa osuuskunnasta,
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan
suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä
johtuvia velvollisuuksiaan
2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen
osuuskunnan palveluksia
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattava vahinkoa, tai
muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa
olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen
vastaisesti tai
5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi

25§
Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen
osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona
tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai
vapaaehtoisille osuuksille.

Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla
perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.
26§
Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja
selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa.
Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

27§
Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten
osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästöjä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä
vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin
tarkoituksiin.

28§
Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen
hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan,
selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä
ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

29§
Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on
pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu,
jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.