Osuuskunta

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007.
Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Toimintakertomus 2011

Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden pääpaino oli 1- vaiheen rakentamisessa. Kun kaikkien maan/vesialueenomistajien kanssa oli allekirjoitettu maankäyttöoikeussopimus ja rakentamislupa saatu, allekirjoitettiin 5.8 K Jousmaa Oy:n kanssa urakkasopimus. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vesihuolto rakennettiin Kylälahden rantaan sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n kiinteistöjen läheisyyteen. Suunnittelusta on vastannut AIRIX Ympäristö  ja projektin johdosta Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n konsulttisopimuksella Matti Heino. Ostamme puhtaan veden ja jäteveden käsittelyn Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymältä (HSY), jonka kanssa olemme tehneet sopimuksen 19.1.2012. Rakentamista varten otettiin Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:ltä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:ltä. Osuuskunnan neljännen tilikauden 1.1 – 31.12.2011 menot ovat olleet enimmäkseen investointeja 1- vaiheen rakentamiseen ja siihen liittyviä suunnittelu- ja valvontakuluja. Tilikauden tulos on – 945,84 euroa. Hallitus esittää, että osuuskunnan tulos siirretään voitto/tappio tilille.
Isännöintiverkko Oy:n kanssa allekirjoitettiin 19.12.2011 sopimus taloushallintopalvelujen tuottamisesta osuuskunnalle. Yhteistyö alkaa tilikaudesta 2012.
Osuuskunnalla oli tilikauden lopussa 10 jäsentä sekä 3 tehtyä liittymis- ja käyttösopimusta.
Vesiosuuskunnalla ei ole vakuutuksia.

Toimintakertomus 2012

Ensimmäisen rakennusvaiheen vesihuoltoverkko Jollaksesta Villingin saareen voitiin ottaa käyttöön 19.1.2012, kun vedenmyyntisopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän (HSY) kanssa oli tehty. Ensimmäinen liittymä valmistui 23.1.2012, jolloin Villingin saari oli liitetty vesihuoltoverkostoihin.
Vesihuoltoverkon 2- vaiheen rakentamisesta pyydettiin keväällä tarjoukset neljältä urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin kolmelta urakoitsijalta ja halvimman tarjouksen antanut K Jousmaa Oy valittiin työn suorittajaksi. Tarjoushinta oli 138.743 €. Tarjous käsitti kaikkien suunniteltujen linjojen rakentamisen, mutta ei Laukolahden alitusta. Ennen töiden käynnistymistä tuli vielä esiin useita vaihtoehtoisia linjaratkaisuja, mm saaren läpi itäpäähän menevä linjaus muuttui.
Rakentaminen tehtiin kahdessa vaiheessa keväällä ja syksyllä. Pohjoisrannan linja (linja 5) jätettiin toistaiseksi rakentamatta. Rakentamisen aikana tehtiin eri syistä linjamuutoksia ja osa jouduttiin asentamaan matalaan kaivantoon. Laukolahden alituksen sijasta linja rakennettiin kiinteistöjen 1-305, 1-713 ja 1-603 (Moustgaard) alueella kaivutyönä ja jatkettiin suunniteltua pidemmälle. Linjamuutokset ja kaivu- ja täyttötyöt nostivat jonkin verran urakkahintaa. Tilikauden aikana tapahtunut rakentaminen saatiin päätökseen perjantaina 14.12.
Tällä hetkellä vesiosuuskunnalla on rakennettua vesihuoltoverkkoa (vesijohto ja jätevesiviemäri) Villingin saaressa noin 3,9 km ja vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä.
Suunnittelusta on vastannut AIRIX Ympäristö Oy ja projektin rakennuttamisesta Rakennuttaja-toimisto HTJ Oy:n konsulttisopimuksella Matti Heino.
Kevään ja syksyn rakennuskausien aikana on kiinteistön omistajien toimesta rakennettu myös tonttikohtaisia järjestelmiä. Valmiita liittymiä on yhteensä 11 kpl.Kesävesi suljettiin maanantaina 29.10.

Toimintakertomus 2013

Vesihuoltoverkoston rakentamista ei jatkettu vuoden 2013 aikana. Rakennetun verkoston kokonaispituus on tällä hetkellä (vesijohto ja viemäri) Villingin saaressa noin 3.9 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä. Vesihuoltoverkko kattaa nyt lähes koko saaren alueen. Rakentamatta on saaren luoteisosan linja (noin 600 m).
Vuoden 2013 aikana on kiinteistön omistajien toimesta rakennettu myös tonttikohtaisia järjestelmiä. Villingin vesihuollon piiriin oli vuoden 2013 lopussa kytketty 14 kiinteistöä.Vesihuollon kesäkausi alkoi perjantaina 26.4 ja laitettiin talviasentoon maanantaina 4.11.2013. Verkoston keväisen käyttöönoton ja syksyisen tyhjentämisen on tehnyt K Jousmaa Oy.

Toimintakertomus 2014

Vesihuoltoverkoston rakentamista jatkettiin vuonna 2014. Kokonaissuunnitelmasta puuttuva Pohjoisrannan linja ( linja 5) valmistui syksyllä 2014 ja samalla saatiin päätökseen Villingin vesiosuuskunnan koko suunniteltu vesihuoltoverkosto. Rakennetun verkoston kokonaispituus on tällä hetkellä (vesijohto ja viemäri) Villingin saaressa noin 4,5 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä. Vesihuoltoverkko kattaa nyt koko saaren alueen. Verkoston kokonaiskustannukset ovat yhteensä 584.522,79€ rakennuskustannukset, suunnittelu ja valvonta mukaan lukien.Vuoden 2014 aikana on kiinteistön omistajien toimesta rakennettu myös tonttikohtaisia järjestelmiä. Villingin vesihuollon piiriin oli vuoden 2014 lopussa kytketty 14 kiinteistöä. Vesihuollon kesäkausi alkoi maanantaina 21.4. ja verkostot suljettiin ja tyhjennettiin talviasentoon maanantaina 27.10.2014. Verkoston keväisen käyttöönoton ja syksyisen tyhjentämisen on tehnyt K Jousmaa Oy. Infratec Oy on toiminut edelleen rakennuttamiskonsulttina.

Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alue

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 05/3.2.2014 hyväksyä Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Villingin saaren vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti siten, että tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin on 1.1.2016 ottaen kuitenkin kiinteistöjen liittymisvelvollisuuden osalta huomioon niiden vesihuoltotarve. Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet ovat samat.

Tilikauden 2014 aikana saatiin päätökseen Villingin vesiosuuskunnan koko suunniteltu vesihuoltoverkosto (vesijohto ja viemäri). Rakennetun verkoston kokonaispituus on Villingin saaressa noin 4,5 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä. Vesihuoltoverkko kattaa nyt koko saaren alueen. Verkoston kokonaiskustannukset olivat yhteensä 584.522,79€ rakennuskustannukset, suunnittelu ja valvonta mukaan lukien.

Villingin vesiosuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenilleen. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

Osuusmaksdu on 500 euroa.

Osuuskunnalla on tällä hetkellä 27 jäsentä.