Kiinteistön liittäminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

1. VILLINGIN VESIOSUUSKUNTA

Osuuskunta

Villingin Vesiosuuskunnan tehtävänä on huolehtia Villingin saaren vesihuollosta. Vesiosuuskunta on (Y-tunnus 2147354-4) on perustettu 03.09.2007 ja merkitty kaupparekisteriin 02.11.2007.
Osuuskunnan säännöt on laadittu tavanomaisten vesiosuuskuntien sääntömallien pohjalta. Säännöt on hyväksytty 30.01.2008.

Vesihuoltoverkosto

Villingin Vesiosuuskunta on suunnitellut ja rakentanut Villingin saareen vuosina 2011-2014 neljässä eri rakennusvaiheessa vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston. Verkostot ovat vähäisiä osuuksia lukuun ottamatta maanpäällistä verkostoa. Villingin vesiosuuskunnalle on vahvistettu toiminta-alue Helsingin kaupungin hallituksessa 03.02.2014. Alla olevassa kuvassa on esitetty Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alue. Kartta vastaa maaliskuun 2013 tilannetta (katkoviivalla osoitettu ns. pohjoinen linja on rakennettu syksyllä 2014).


Kuva 1 Toiminta-alue

Vesiosuuskunnan verkoston (tilanne, kevät 2016) tarkepiirustus löytyy vesiosuuskunnan kotisivuilta.
Linkki http://www.villinginvesi.fi/liittyminen-ja-palvelut/kartta
Verkostokartan karttapohja on nykytilannetta vastaava. Karttaa voi suurentaa ja siten tarkastella verkostojen sijaintia ja suunnitella kiinteistökohtaista liittymäjohtojen sijoitusta. Verkosto on suunniteltu ja rakennettu siten, että sen piirissä ovat lähes kaikki kiinteistöt. Osuuskunnalla on rakennettua vesijohtoverkostoa saaressa yhteensä noin 4,8 km.
Tuleva asemakaava lisää rakennuspaikkoja. Tämä johtaa joihinkin verkoston täydennyksiin, jotta kiinteistön liittyminen voidaan kunkin kiinteistön osalta varmistaa. Vesiosuuskunta vastaa tarvittavien täydennysten rakentamisesta kiinteistön liittymäratkaisuun liittyen.

Talousvesi/Jätevesi

Vesiosuuskunta ostaa talousveden HSY -vesihuollolta ja johtaa jätevedet HSY:n verkostoon. Liitoskohta HSY:n verkostoihin sijaitsee Jollaksessa. Jollaksesta talousvesi johdetaan Villingin salmen alitse saarelle ja jätevedet pumpataan Villingin saaresta 720 m:n pituisia merenalitusjohtoja pitkin.


Kuvat 2 Liitos Jollaksessa                              Kuvat 3 Vesistön alitus

Jätevesien pumppaamiseen vesiosuuskunnan omistuksessa on Kylänlahden rannassa kaksipumppuinen linjapumppaamo.

Kuva 4 Pumppaamo

Verkostossa käytetty putkimateriaali on muovi (väri musta). Käyte-tyimmät putkikoot ovat ø 50 – 90 ja paineluokka on 10. Putket maas-tossa erottaa toisistaan putkessa oleva värikoodista. Sininen raita tarkoittaa vesiputkea ja ruskea raita jätevesiputkea. Alla olevassa kuvassa putkien tekeillä oleva sähkömuhviliitos.

Kuva 5 Vesijohtoputki (sinen raita), jätevesiviemäri (ruskea raita)

2. LIITTYMINEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOVERKOSTOON

Liittyminen osuuskunnan vesihuoltoverkostoon

Liittyjän tulee olla Villingin Vesiosuuskunnan jäsen. Jäsenhakemuslomake löytyy vesiosuuskunnan kotisivuilta www.villinginvesi.fi.
Kiinteistön liittämisestä tehdään vesiosuuskunnan sääntöjen (12 §) mukaisesti liittymis- ja käyttösopimus. Sopimuksen synnyttyä liittymismaksu maksetaan vesiosuuskunnan tilille. Liittymis- ja käyttösopimuslomakkeet löytyvät vesiosuuskunnan kotisivuilta www.villinginvesi.fi.
Yhdyshenkilö edellä mainituissa asioissa on Juhani Suomela.

Liittymis- ja käyttösopimus

Täytetty ja allekirjoitettu liittymis- ja käyttösopimus toimitetaan kahtena kappaleena vesiosuuskunnan hallitukselle postitse (Villingin Vesiosuuskunta, c/o Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, PL 60, 00030 Iiris).
Vesiosuuskunnan pitää liittymisrekisteriä. Liittymis- ja käyttösopimus viedään tähän rekisteriin. Kun kiinteistö on liitetty vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoon ja verkoston käyttö alkaa rekisteriä täydennetään tältä osin.
Jos liittymis- käyttöoikeussopimus siirretään toiselle, siirtyvät oikeudet ja velvollisuudet vasta, kun Villingin Vesiosuuskunta on saanut siitä ilmoituksen ja uuden liittyjän tiedot.

3. LIITTYMÄJOHTOJEN SUUNNITTELU

Liittymäjohtojen suunnittelu kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle.

Liitoskohta

Liittymäjohtojen (vesijohto ja jätevesiviemäri) liitoskohdat sovitaan vesiosuuskunnan edustajan kanssa (Juhani Suomela). Sovitusta liitospaikasta vesiosuuskunta laatii liitoskohtalausunnon. Liitoskohtalausunnossa annetaan kiinteistöpumppaamon mitoitustiedot, jotka perustuvat paineviemärijärjestelmän suunniteltuihin toimintaedellytyksiin.


Kuva 6 Liittymäjohdot, periaatekuva

Kuva 7 Pumpun mitoitus
Liittymäjohtojen sijoittelu maastoon on vesihuollon kannalta kohtalaisen vapaata. Johtojen paikka voi noudattaa maaston muotoja.


Kuva 8 Liitoskohta

Vesiosuuskunnan verkoston täydennykset

Kiinteistön katsotaan olevan vesihuoltoverkoston piirissä kun johdot on rakennettu tonttirajan läheisyyteen (15-20 m). Vesiosuuskunta vastaa oman verkostonsa täydennyssuunnittelusta ja rakentamisesta. Täydennyssuunnittelu tehdään yhdessä liittyjän/liittyjien kanssa.

Sijoittamissopimus

Liittymäjohtojen tarkoituksenmukainen sijoittaminen voi tapahtua kahden (joskus useammankin) kiinteistön yhteisenä. Liitoskohta on silloin kahden kiinteistön yhteinen ja molemmille annetaan liitoskohtailmoitus samaan kohtaan.
Kiinteistöjen tulee keskenään sopia liittymäjohtojen sijoittamisesta. Siltä osin kuin jommankumman kiinteistön johto sijoitetaan toisen tontille tulee kiinteistöjen tehdä liittymäjohtojen sijoittamisesta sijoittamissopimus. Vesiosuuskunnalle tulee toimittaa kopio sijoittamissopimuksesta.

Luvanvaraisuus

Liittymäjohtojen suunnitelman hyväksyminen edellyttää Helsingin Rakennusvalvonnan lupaa (rakennuslupa tai, Z-lupa, suunnitelman hyväksyminen). Kiinteistön omistajan velvollisuutena on selvittää luvanvaraisuus ja hoitaa tähän liittyvät velvollisuudet.

Suunnitelma

Liittymäjohtojen suunnittelussa tärkeät vesihuoltotekniset yksityiskohdat liittyvät pääosin paineviemärijärjestelmään:
- liitoskohtailmoituksessa annetut kiinteistöpumppaamon mitoitustiedot
- pumppaamossa tulee olla imuallas, johon jätevesi kerääntyy ja josta se pumpataan viemäriverkostoon
- tavanomaisena käyttöpäivänä pumppaamo käynnistyy muutaman kerran
- liittymäjohdon tavanomainen koko on ø 50 - 63 ja putken paineluokan tulee olla PN 10
- liittymäjohto liitetään vesiosuuskunnan verkostoon Y-haaralla
- edellä olevilla lähtökodilla varmistetaan, että jätevesi ei jää putkeen seisomaan ja saa pumpatessa riittävän virtausnopeuden
Vesijohto voidaan liittää vesiosuuskunnan verkostoon porasatulalla, joka mahdollistaa paineenalaiseen putkeen liittämisen.
Vesimittari tulee sijoittaa paikkaan, jossa se voidaan irrottaa talvikaudeksi. Vesimittariyhdettä voidaan käyttää tyhjennyksessä ja/tai korvausilmayhteenä. Vesimittari voidaan sijoittaa myös ulkopuoliseen matalaan kaivoon.
Rakennusvalvonta asettaa suunnitelma-asiakirjoille tavanomaiset lupapiirustuksiin liittyvät vaatimukset.

4. LIITTYMÄJOHTOJEN RAKENTAMINEN

Liittymäjohtojen rakentaminen kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle.

Rakentaminen

Kiinteistön liittäminen vesiosuuskunnan verkostoon edellyttää, että sopimuksenmukainen liittymismaksu on maksettu.
Liittymäjohtojen rakentamiseen ei liity mitään erityisiä teknisiä ongelmia. Jos kiinteistöliittymän liitostyöt tehdään kun verkostot ovat käytössä tulee mahdollisista käyttökeskeytyksistä sopia vesiosuuskunnan edustajan kanssa. Johtojen liitostyö edellyttää riittävää vesihuotoverkon rakentamisosaamista.

Vesimittari

Vesi- ja jätevesimaksu perustuu mitattuun kulutukseen. Vesiosuuskunta on päättänyt käyttää yhtä mittarityyppiä ja hankkii vesimittarin ja luovuttaa sen kiinteistön käyttöön.

Johtojen ja laitteiden kartoittaminen

Vesihuollosta (Vesihuoltolaki 9.2.2001/119) annettujen määräysten mukaan vesihuoltolaitoksen (Villingin Vesiosuuskunta) tulee saattaa tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon. Edellisestä johtuen myös kiinteistöjen liittymäjohdot ja verkostojen hallinnan kannalta keskeiset laitteet (mm. liitoskohta/liitoskohdat, liittymäjohtojen sijainti, sulkuventtiilit) tulee rakentamisen jälkeen kartoittaa. Kartoitustyön suoritus kuuluu kiinteistölle. Kiinteistöjen liittymisjohtojen tiedot (x,y –tietona) liitetään vesiosuuskunnan ylläpitämään koko verkoston tarkepiirustukseen. Kartoitustiedon tulee olla sellaisessa muodossa, että se on vesiosuuskunnan tarkekarttaan liitettävissä.


Kuva 9 Putkien suojaus/peittäminen

5. YLLÄPITOPALVELUT

Verkoston ylläpitoperiaate
Vesihuoltoverkoston luonteesta (maanpäällinen verkosto) johtuen Villingin Vesiosuuskunta (osuuskuntakokous xx.yy.2016) on päättänyt, että vesiosuuskunta huolehtii koko verkoston (myös liittymäjohdot) ylläpidosta verkoston käyttöönoton ja tyhjennyksen osalta. Edellä sanottu huolehtimisvelvollisuus on kokonaisuuden kannalta teknisesti tarkoituksenmukainen. Riskit koko verkoston käyttöönotosta keväisin ja talvikuntoon laitosta syksyisin ovat vesiosuuskunnalla.
Edellä mainittu ylläpitovelvollisuus edellyttää, että tonttialueilla joudutaan jonkin verran liikkumaan käyttöönoton ja tyhjennyksen suorittamiseksi ja vesimittarin irrotus voidaan suorittaa.
Vastuurajat
Liittymäjohtojen ylläpidon vastuurajat ovat:


Kuva 10 Vesijohdon vastuuraja (vesimittarin kiinteistön puoleiseen sulkuventtiiliin


Kuva 11 Paineviemärin vastuuraja (paineviemärin liitoskohdasta kiinteistöpumppaamon lähtö(paine)yhteeseen)
Kiinteistöpumppaamo ja siitä kiinteistöön johtava putkiosuus sekä kiinteistön sisäpuoliset järjestelmät kuuluvat kiinteistön vastuulle.

Verkoston käyttöönotto ja tyhjennys

Vesihuoltoverkosto on pääosin maanpäällistä verkostoa. Vähäisiltä osin verkostoa on asennettu matalaan kaivantoon. Verkoston luonteesta johtuen putkiin ei saa jäädä vettä, joka talvella jäätyessään saattaisi rikkoa putken tai sen liitososia/laitteita ja heikentää putkien pitkäaikaiskestävyyttä.
Viemäröinti on kiinteistökohtaiseen pumppaukseen perustuvaa paineviemäriverkostoa.
Käyttöönotto tapahtuu vesiosuuskunnan päättämänä ajankohtana. Tätä ennen ei verkostoa voi käyttää. Käyttöönottoon liittyen tehdään mm. seuraavat työt:
- irrotettujen vesimittareiden kiinnitys
- vesijohtojen huuhtelu
- vesinäytteiden otto (tapahtuu kuluttajan laitteesta) ja tutkiminen laaditun valvontatutkimusohjelman mukaan
Tyhjennys tapahtuu vesiosuuskunnan päättämän ajankohdan jälkeen. Tämän jälkeen kiinteistöpumppaamoiden käyttö on kiellettyä. Tyhjennykseen liittyen tehdään mm. seuraavat työt:

- vesijohtojen tyhjennys tyhjennysventtiileistä/vesimittareista ja tarvittaessa puhaltamalla
- tyhjennyskohtien sulkeminen/suojaaminen
- paineviemäreiden tyhjennys puhaltamalla
Paineviemäriverkoston tyhjennys edellyttää kiinteistöpumppaamojen tyhjentämistä (pumpataan tyhjiksi) ennen putkiston tyhjentämistä. Pumppaamon imualtaan pohjalle jäävä jätevesi ei saa jäätyä. Tähän liittyvät tehtävät kuuluvat liittyjälle.

6. MAKSUT

Seuraavat Villingin Vesiosuuskunnan toimintaan, verkostoon liittymiseen, liittymäjohtojen suunnitteluun, rakentamiseen ja verkoston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet ovat maksullisia:
- osuusmaksu, liittyminen vesiosuuskunnan jäsenesi (jäsenmakemus)
- liittymismaksu, liittyminen vesiosuuskunnan verkostoon (liittymis- ja käyttösopimus)
- maksu liitoskohtalausunnosta, liittymäjohtojen liitoskohdan sopiminen (liitoskohtalausunto)
- perusmaksu, toiminnan ylläpidosta syntyvä kustannus
- käyttömaksu, kulutuksen mukainen vesi- ja jätevesimaksu
- ylläpitomaksu, verkoston huollosta, käyttöönotosta ja tyhjennyksestä syntyvä kustannus
Maksujen suuruudet ilmoitetaan vesiosuuskunnan kotisivuilla (hinnasto).
Villingin Vesiosuuskunta